A- A+

Projekt europejski PO_WER

Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Jaskrowie 
 

Gdy w lipcu 2019 r. nasza szkoła otrzymała informację o pozyskaniu dofinansowania projektu „Rozwój z CLIL - metodą nauki” niezwłocznie poczęła przygotowania do zagranicznych szkoleń metodycznych. Warto podkreślić, że dzięki projektowi skorzystali nie tylko pracownicy biorący udział w zagranicznych mobilnościach, ale wszyscy nauczyciele. Uczestnicy projektu zagłębiali się w innowacyjną metodę CLIL, a także „szlifowali” swój angielski. Za sprawą pandemii COVID-19 szkolenia, początkowo zaplanowane na lato 2020, musiały zostać przełożone o rok później. Poza wieloma negatywnymi skutkami pandemii można dostrzec tutaj pozytyw w postaci dodatkowego czasu na szkolenia językowo - metodyczne w placówce. Niemniej jednak, w okresie lipiec - październik 2021 r. nauczyciele jaskrowskiej szkoły odbyli 10 mobilności zagranicznych; 9 2- tygodniowych szkoleń metodycznych we Florencji oraz 1-tygodniowe szkolenie na Malcie. Odbyte mobilności to dobra okazja do podsumowań, ale także do dzielenia się wiedzą. Z tej racji, w październiku nauczyciele biorący udział w zagranicznych kursach przeprowadzili szkolenie Rady Pedagogicznej. Z chęcią opowiadali oni o zdobytej wiedzy na temat tego, jak wdrażać elementy języka angielskiego w różne zajęcia przedmiotowe (tytułowa metoda CLIL), czy też przekonywali, jak ważne w nauczaniu jest angażowanie inteligencji wielorakich. Uczestnicy szkolenia z zaciekawieniem wsłuchiwali się oraz brali udział w rozmaitych ćwiczeniach praktycznych.

Projekt „Rozwój z CLIL – metodą skutecznej nauki.”jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany w dniach 02.09.2019 r. – 01.03.2021 r. na zasadach programu Erasmus+.

Info: Zespół projektów europejskich w ZS-P w Jaskrowie.

"Jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy, jest kochanie tego, co się robi." - Projekt europejski "Rozwój z CLIL - metodą skutecznej nauki". 
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat projektu europejskiego "Rozwój z CLIL - metodą skutecznej nauki" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaskrowie. 
Mobilności nauczycieli ZS-P z Jaskrowa w zagranicznych szkoleniach
językowo - metodycznych


PDF artykul ZSP-Jaskrow-PO-WER-sierpien-2021Innowacja metodyczna w kl. V – projekt historyczny „Czy wiesz, że … wynalazł to Polak?
 

„Czy wiesz, że … wynalazł to Polak?” - to tytuł projektu historycznego dla uczniów kl. VI-VIII, który realizowany był w drugim semestrze na platformie eTwinning.

Projekt został zaadaptowany na ówczesne warunki szkolne (nauka on-line) oraz dostosowany do wieku uczniów, był realizowany jako innowacja metodyczna - działania były zgodne z podstawą programową i kształciły kompetencje kluczowe.

Wzięli w nim udział uczniowie klasy V. Celem działań było poznanie największych polskich wynalazków i ich odkrywców. Byli to: Maria Skłodowska-Curie , Maksymilian Faktorowicz, Józef Hofmann, Jacek Karpiński i Henryk Manguski.

Jednym z celów projektu było nawiązanie współpracy z platformą eTwinning, która jest miejscem wspólnych działań i komunikowania się ze sobą szkół z całej Polski oraz innych krajów europejskich.

W projekcie „Czy wiesz, że … wynalazł to Polak?” wzięło udział kilkanaście szkół z całej Polski, zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości. Uczniowie poznawali platformę eTwinning oraz TwinSpace – gdzie mogli się logować i redagować swoje uczniowskie wizytówki, rozwiązywać testy i quizy, a przez to dowiadywać się wielu rzeczy o Polakach-wynalazcach.

Projekt realizowany był na lekcjach historii i godzinach wychowawczych od lutego do końca maja (nauka zdalna). Łącznie 10 godzin lekcyjnych.

Uczniowie poznali wiele narzędzi TIK: Wordwall, wakelet, Quizziz, Escape room, Genially, Photocollage, Chmura wyrazowa oraz inne, które będą mogli wykorzystać na innych etapach ształcenia.

Głównym celem projektu było nawiązanie kontaktów przez koordynatorów projektów i rozpoczęcie współpracy w ramach eTwinning.

Na polu historycznym nawiązano współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy. Być może zaowocuje ona wspólnym projektem „Historia zapisana w postaciach”.

Szkolny koordynator projektu - pani mgr Grażyna Jakubczak otrzymała KRAJOWĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI eTwinning.

Oprac. G.Jakubczak
PDF eTwinning-zaswiadczenie

c285675c6_optPO WER JASKRÓW vs COVID-19 0:1
 
Dnia 01.02.2019 złożono wniosek pt. „Rozwój z CLIL - metodą skutecznej nauki.” Wniosek złożono w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Erasmus +. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie został zakwalifikowany do realizacji projektu w ramach środków EFS w ramach dostępnego budżetu projektu PO WER SE pt.: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.
 

Projekt jest realizowany od dnia 02.09.2019 r. Od początku roku szkolnego zaczęto podejmować działania przygotowujące do mobilności, czyli zagranicznych szkoleń językowo-metodycznych. Zgodnie z procedurą, na samym początku przeprowadzona została rekrutacja uczestników do projektu. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych oraz podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, uczestnicy projektu dostali „zielone światło” do działania. W listopadzie grupa zakwalifikowana do mobilności oraz grupa rezerwowa (zgodnie z listą rankingową) rozpoczęła przygotowawczy kurs z języka angielskiego. Następnym krokiem było znalezienie Instytucji Partnerskich, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie kursów językowo-metodycznych (w naszym przypadku są to szkoły w Anglii, Szkocji oraz Malcie), rezerwacja zakwaterowania oraz wykupienie biletów lotniczych. W momencie gdy uczestnicy projektu myślami wędrowali po pięknych okolicach Oksfordu, Edynburga oraz Malty pojawił się… koronawirus!

Ze względu na stan epidemii związanej z COVID-19, zaplanowane kursy na miesiące lipiec i sierpień 2020 r. zostały odwołane. Wiąże się to z koniecznością ustalenia nowego harmonogramu mobilności, a tym samym potrzebą wydłużenia projektu. W związku z tym, Beneficjent (ZS-P w Jaskrowie) złożył wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z prośbą o wydłużenie projektu z 18 do 30 miesięcy. Agencja Narodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (FRSE) pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek i w następstwie strony podpisały Aneks do Umowy Finansowej. Tym samym zaktualizowany  czas trwania projektu to 02.09.2019 – 01.03.2022.

Niemniej jednak, wierzymy w to, że nadejdą lepsze dni i w następnym roku uda się „skwitować” nasze przygotowania – a nie spoczywamy na laurach. Nauczyciele uczestniczący w projekcie nieustannie przygotowują się do planowanych mobilności. Tym samym biorą udział w różnych szkoleniach, zapoznają się z platformą eTwinning, a także doskonalą i wdrażają elementy TIK w swoje zajęcia. Aby maksymalnie wykorzystać czas przed mobilnością, w związku z wydłużeniem trwania projektu, w roku szkolnym 2020/2021 będzie podjęta nowa inicjatywa związana z tematyką projektu. Nauczyciele biorący udział  w projekcie będą prowadzili szkolenia Rady Pedagogicznej na temat metody CLIL (która jest tematem przewodnim projektu), a także pokazywać i dzielić się pomysłami, jak wykorzystać ją w poszczególnych zajęciach przedmiotowych.
stopka-Erasmus
 

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

 


Szkoła w Jaskrowie z POWER'em
 
Po zakończeniu ferii nauczyciele ZSP w Jaskrowie przystąpili do kolejnego etapu realizacji projektu, który zakłada podniesienie kompetencji zawodowych pedagogów poprzez udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego na terenie szkoły oraz szkoleniu zagranicznym.
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaskrowie  złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Erasmus + na początku ubiegłego roku.  Po długich oczekiwania na werdykt Agencji Narodowej, w lipcu 2019 r.  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekazała informację, iż wniosek Akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2019 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W związku z powyższym jaskrowska szkoła z dniem 02.09.2019 r. rozpoczął realizację projektu „Rozwój z CLIL – metodą skutecznej nauki.” Projekt będzie trwał przez 18 miesięcy i dzieli się na 3 główne etapy:
⦁    Przygotowanie do szkoleń zagranicznych w postaci przygotowania językowego oraz kulturowego, organizacja logistyczna.
⦁    Udział 10 nauczycieli w  dwutygodniowych mobilnościach (szkoleniach zagranicznych) w Anglii, Szkocji oraz Malcie.
⦁    Wdrażanie poznanych metod pracy w życie Zespołu oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
Obecnie nauczyciele ZSP w Jaskrowie wzbogacają swoje umiejętności języka angielskiego biorąc udział w kursie przygotowawczym prowadzonym przez nauczycielkę p. Agatę Gajda.

Mimo faktu, że wielu nauczycieli zna podstawy języków obcych, nie mając z nim do czynienia na co dzień, odczuwa lęk przed używaniem go. Wyjazdy i kursy zagraniczne niewątpliwie są możliwością, aby rozbudzić drzemiące pokłady wiedzy i je rozwijać. Pragniemy również, aby nasi wychowankowie nie tylko imponowali w egzaminach
i konkursach zewnętrznych, ale także potrafili odnaleźć się oraz dobrze funkcjonować
w społeczeństwie, wyróżniali się na rynku pracy, jako w pełni samodzielni i świadomi obywatele. Wprowadzenie szkoły w wymiar europejski z pewnością to ułatwi.
Platon powiedział „Początek jest najważniejszą częścią pracy”.
Niewątpliwie i tak jest w przypadku nauczycieli.  Nauczyciele są grupą zawodową, która jest szczególnie narażona na zjawisko wypalenia zawodowego. Udział w kursach udoskonalających jest niewątpliwie narzędziem, aby uchronić nauczyciela przed pułapką monotonii oraz zamknięcia się na nowe potrzeby uczniów, wynikających ze zmieniających się trendów. Ważne jest to, aby nieustannie się kształcić i być otwartym na to, co niesie ze sobą współczesny świat, Europa oraz nowoczesne technologie. Warto pamiętać, że wzrost technologiczny na przełomie ostatniej dekady niesie ze sobą wiele nowoczesnych rozwiązań, które można wykorzystać w edukacji. Uczniowie stają się coraz bardziej kreatywni, wymagający oraz ciekawi otaczającego ich świata, dosłownie świata, bo przecież dzięki dostępowi do Internetu jesteśmy częścią „globalnej wioski.” Niewątpliwie pragną Oni, aby Ich nauczyciele cechowali się wyrozumiałością i zrozumieniem „Ich świata. ”
Projekt „Rozwój z CLIL – metodą skutecznej nauki.” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt jest realizowany w dniach 02.09.2019 r. – 01.03.2021 r.  na zasadach programu Erasmus+.
Adrian Kowalczyk

 

 
 


 
Powrót